ISSN 1000-1026
CN 32-1180/TP
  • ISSN 1000-1026
  • CN 32-1180/TP

Editors Recommend

1
Expansion Planning of Urban Multi-energy Electricity-Gas-Heating Distribution Network Incorporating Electrical Reconfiguration
ZHOU Xianzheng, GUO Chuangxin, DONG Shufeng, CHEN Wei
2019, 43(7): 23-33. doi: 10.7500/AEPS20180320008
[Abstract](275) [PDF 1.46 M](193)
2
Dynamic Economic Dispatch of Power System Considering Temporal Correlation of Wind Power Sequence
LIU Ji, XU Jian, SUN Yuanzhang, ZHOU Guohai, WANG Jing, WEI Congying
2019, 43(3): 43-50. doi: 10.7500/AEPS20180321003
[Abstract](668) [PDF 1.55 M](343)
3
Comprehensive Evaluation of Transmission Network Planning for Integration of High-penetration Renewable Energy
CHENG Yaohua, ZHANG Ning, WANG Jiaming, LI Hui, WANG Zhidong, XIE Le, KANG Chongqing
2019, 43(3): 33-42. doi: 10.7500/AEPS20180321012
[Abstract](776) [PDF 1.52 M](518)
4
Short-term Forecasting and Error Correction of Wind Power Based on Power Fluctuation Process
DING Ming, ZHANG Chao, WANG Bo, BI Rui, MIAO Leying, CHE Jianfeng
2019, 43(3): 2-9. doi: 10.7500/AEPS20180322011
[Abstract](703) [PDF 1.37 M](318)
5
Identification of Potential Harmful Behaviors in Electricity Market Based on Cloud Model and Fuzzy Petri Net
LIU Dunnan, ZHANG Qian, LI Xiaotong, GU Yugui, TAN Zhongfu
2019, 43(2): 25-33. doi: 10.7500/AEPS20180405004
[Abstract](479) [PDF 1.38 M](319)
6
Demand Response Mechanism and Approach of Electricity Spot Market in Bidding Mode without Price on User Side
CHEN Yuguo, ZHANG Xuan, LUO Gang, BAI Yang, TAN Zhenfei, ZHONG Haiwang
2019, 43(9): 179-186. doi: 10.7500/AEPS20180409009
[Abstract](224) [PDF 1.55 M](122)
7
Competitive Mechanism Design in Electricity Market Based on Fair Benefit Allocation
WANG Jianxiao, ZHONG Haiwang, XIA Qing, WANG Yang, LAI Xiaowen, GUO Xinzhi
2019, 43(2): 7-17. doi: 10.7500/AEPS20180410009
[Abstract](828) [PDF 1.42 M](572)
8
Status and Prospect of Pilot Project of Energy Blockchain
ZHAO Yuehao, PENG Ke, XU Bingyin, LIU Yuquan
2019, 43(7): 14-22. doi: 10.7500/AEPS20180411007
[Abstract](324) [PDF 1.64 M](295)
9
Review on Research of Regional Integrated Energy System Planning
CHENG Haozhong, HU Xiao, WANG Li, LIU Yuquan, YU Qi
2019, 43(7): 2-13. doi: 10.7500/AEPS20180416006
[Abstract](794) [PDF 1.56 M](526)
10
Prospect of Core Equipment and Key Technology for DC Power Grid
YAN Sheng, LUO Xiang, HE Zhiyuan
2019, 43(3): 205-215. doi: 10.7500/AEPS20180508006
[Abstract](790) [PDF 1.40 M](523)
11
Robust Planning Method for Regional Integrated Energy System Considering Multi-energy Load Uncertainties
SHEN Xinwei, GUO Qinglai, XU Yinliang, SUN Hongbin
2019, 43(7): 34-41. doi: 10.7500/AEPS20180511003
[Abstract](655) [PDF 1.71 M](364)
12
Design and Application of Intelligent Power Control System for Renewable Energy Power Station
CHEN Ning, CHEN Bin, CHEN Zhao, QIAN Minhui, WU Fubao, WANG Ningbo
2019, 43(4): 174-179. doi: 10.7500/AEPS20180514012
[Abstract](708) [PDF 1.31 M](310)
13
Analysis of Australian 100 MW Energy Storage Operation and Its Enlightenment to China
ZENG Hui, SUN Feng, SHAO Baozhu, GE Weichun, GE Yanfeng, XU Tianning
2019, 43(8): 86-92. doi: 10.7500/AEPS20180527001
[Abstract](237) [PDF 2.58 M](167)
14
Reclosing Strategy for Hybrid DC Circuit Breakers
ZHANG Shengmei, AN Ting, PEI Xiangyu, YANG Jie, PANG Hui, ZHAO Chengyong
2019, 43(6): 129-136. doi: 10.7500/AEPS20180528005
[Abstract](269) [PDF 1.43 M](174)
15
Flexible Compensation Strategy of Unbalanced Voltage for Grid-connected Inverter Based on Virtual Synchronous Generator
NIAN Heng, JIAO Yingzong, SUN Dan
2019, 43(3): 123-129. doi: 10.7500/AEPS20180529006
[Abstract](656) [PDF 1.69 M](376)
16
Photovoltaic Trading Mechanism Design Based on Blockchain-based Incentive Mechanism
QI Bing, XIA Yan, LI Bin, LI Dezhi, ZHANG Yang, XI Peifeng
2019, 43(9): 132-139. doi: 10.7500/AEPS20180608003
[Abstract](226) [PDF 1.67 M](111)
17
Analysis on Virtual Torque and Oscillation Instability Mechanism of Virtual Synchronous Generator with Reactive Power-Voltage Controller
LIU Ni, ZHANG Changhua, LIAO LI, CHEN Xin, CHEN Shuheng, LIU Qunying
2019, 43(6): 107-115. doi: 10.7500/AEPS20180608005
[Abstract](611) [PDF 1.40 M](264)
18
Bilateral Game Model of Power Supply and Demand Sides with Incomplete Information in Day-ahead Electricity Market
JIANG Wei, WU Jie, FENG Wei, DUAN Xiaofeng, TANG Haibo, WU Lei
2019, 43(2): 18-24. doi: 10.7500/AEPS20180615003
[Abstract](880) [PDF 1.48 M](442)
19
Fault Elimination Strategy of Symmetric Single-pole VSC-MTDC Based on DC Circuit Breaker
WANG Nannan, JIANG Chongxue, WANG Jiacheng, LU Yu, DONG Yunlong, TIAN Jie
2019, 43(6): 122-128. doi: 10.7500/AEPS20180621011
[Abstract](337) [PDF 1.42 M](220)
20
Analysis of Key Technologies for Artificial Intelligence Applied to Power Grid Dispatch and Control
SHAN Xin, LU Xiao, ZHAI Mingyu, GAO Zonghe, XU Chunlei, TENG Xianliang, WANG Bo
2019, 43(1): 49-57. doi: 10.7500/AEPS20180629002
[Abstract](1635) [PDF 1.69 M](1268)
21
Review on Application of Artificial Intelligence in Power System and Integrated Energy System
YANG Ting, ZHAO Liyuan, WANG Chengshan
2019, 43(1): 2-14. doi: 10.7500/AEPS20180706005
[Abstract](2733) [PDF 1.90 M](2167)
22
Cyber-Physical Energy USB System for Multi-user Interaction
YU Tao, TAN Zhukui, CHENG Lefeng, JIANG Haorong, ZHANG Zhiyi, WANG Keying
2019, 43(7): 97-106. doi: 10.7500/AEPS20180709012
[Abstract](498) [PDF 2.06 M](261)
23
Design of Peak Regulation Auxiliary Service Market for East China Power Grid to Promote Inter-provincial Sharing of Negative Reserve
HU Zhaoyang, BI Xiaoliang, WANG Ke, HU Hong, LIU Yongjun, GUO Xiaorui
2019, 43(5): 175-182. doi: 10.7500/AEPS20180711007
[Abstract](494) [PDF 1.41 M](241)
24
Power Market Transaction Analysis of Index of Beijing Electric Power Exchange Center Under New Electricity Reform
SHI Lianjun, PANG Bo, LIU Dunnan, QIN Guangyu, LI Guodong, ZHANG Qian
2019, 43(6): 163-170. doi: 10.7500/AEPS20180720012
[Abstract](562) [PDF 1.33 M](366)
25
Real-time Electricity Price Based Integrated Response Model for Prosumers
LI Biao, WAN Can, ZHAO Jian, SONG Yonghua, ZHANG Ziyang
2019, 43(7): 81-88. doi: 10.7500/AEPS20180731001
[Abstract](540) [PDF 1.42 M](261)
26
Mechanism Design of Day-ahead Market Considering Deep Peak Regulation
LI Jialong, CHEN Yuguo, LIU Sijie, ZHANG Xuan, MA Ziming, ZHONG Haiwang
2019, 43(4): 9-15. doi: 10.7500/AEPS20180806011
[Abstract](799) [PDF 1.55 M](481)
27
Analysis on Blackout in Brazilian Power Grid on March 21, 2018 and Its Enlightenment to Power Grid in China
YI Jun, BU Guangquan, GUO Qiang, XI Gongwei, ZHANG Jianyun, TU Jingzhe
2019, 43(2): 1-6. doi: 10.7500/AEPS20180812003
[Abstract](1032) [PDF 2.22 M](581)
28
Operation Optimization of Energy Storage Equipment Participating in Auxiliary Service in Regional Integrated Energy System
MA Hengrui, WANG Bo, GAO Wenzhong, ZHU Chengliang, ZHENG Zhou, SI Yang, YANG Yan
2019, 43(8): 34-40. doi: 10.7500/AEPS20180813007
[Abstract](333) [PDF 2.11 M](266)
29
Joint Planning of Generalized Energy Storage Resource and Distributed Generator Considering Operation Control Strategy
CHENG Lin, QI Ning, TIAN Liting
2019, 43(10): 27-35. doi: 10.7500/AEPS20180814004
[Abstract](213) [PDF 1.74 M](81)
30
Machine Learning for Energy and Electric Power Systems: State of the Art and Prospects
CHENG Lefeng, YU Tao, ZHANG Xiaoshun, YIN Linfei
2019, 43(1): 15-31. doi: 10.7500/AEPS20180814007
[Abstract](1817) [PDF 1.67 M](1501)
31
Comments on Power Quality Enhancement Research for Power Grid by Energy Storage System
LI Jianlin, YUAN Xiaodong, YU Zhenggang, GE Le
2019, 43(8): 15-24. doi: 10.7500/AEPS20180826002
[Abstract](519) [PDF 1.47 M](360)
32
Summary and Consideration of IEC 62351 International Interoperability
WANG Zicheng, LI Guanghua, FANG Fang, TAO Shiquan, GU Hao
2019, 43(5): 1-6. doi: 10.7500/AEPS20180827009
[Abstract](379) [PDF 1.25 M](258)
33
Key Technologies and Prospects for DC Power Grid Planning
LU Jingjing, HE Zhiyuan, ZHAO Chengyong, AN Ting, TANG Guangfu, PANG Hui
2019, 43(2): 182-191. doi: 10.7500/AEPS20180828005
[Abstract](719) [PDF 1.54 M](547)
34
Analysis and Recommendations of Typical Market-based Distributed Generation Trading Mechanisms
LIN Li, XU Bingqian, WANG Haohuai
2019, 43(4): 1-8. doi: 10.7500/AEPS20180829001
[Abstract](909) [PDF 1.34 M](444)
35
Modelling and Benefit Evaluation of Flexible Space of Transmission Operation in Power System
LIU Linhu, JIN Liming, XIA Qing, YU Juan, YANG Zhifang, DAI Wei
2019, 43(5): 7-13. doi: 10.7500/AEPS20180903007
[Abstract](510) [PDF 1.32 M](311)
36
A Review on Research of Cyber-attacks and Defense in Cyber Physical Power Systems Part One Modelling and Evaluation
WANG Qi, LI Mengya, TANG Yi, NI Ming
2019, 43(9): 9-21. doi: 10.7500/AEPS20180906006
[Abstract](376) [PDF 1.54 M](276)
37
A Review on Research of Cyber-attacks and Defense in Cyber Physical Power Systems: Part Two Detection and Protection
TANG Yi, LI Mengya, WANG Qi, NI Ming
2019, 43(10): 1-9. doi: 10.7500/AEPS20180906007
[Abstract](184) [PDF 1.49 M](142)
38
System-level Control Strategy for UPFC Power Grids Integrated with UHVDC
YANG Jian, SONG Pengcheng, XU Zheng, CAI Hui, XIE Zhenjian
2019, 43(10): 109-117. doi: 10.7500/AEPS20180916005
[Abstract](186) [PDF 1.32 M](81)
39
Robust Optimization of Transmission Topology with Renewable Energy Sources Considering N-1 Security Constraint
ZHAO Boshi, HU Zechun, SONG Yonghua
2019, 43(4): 16-24. doi: 10.7500/AEPS20180927003
[Abstract](566) [PDF 1.40 M](345)
40
Review on Case Filtering in Transient Stability Analysis
XUE Yusheng, HUANG Tiangang, CHEN Guoping, ZHENG Yuping, WEN Fushuan, XU Yan, ZHAO Junhua
2019, 43(6): 1-14. doi: 10.7500/AEPS20181008004
[Abstract](762) [PDF 1.52 M](457)
41
Application and Prospect of Superconducting Magnetic Energy Storage for Renewable Energy
GUO Wenyong, CAI Fuyu, ZHAO Chuang, ZHANG Jingye, TENG Yuping, XIAO Liye
2019, 43(8): 2-14. doi: 10.7500/AEPS20181022001
[Abstract](270) [PDF 1.71 M](258)
42
Adequacy Optimization for a Large-scale Renewable Energy Integrated Power System Part One Spinning-grade Reserve Optimization
WU Jun, XUE Yusheng, SHU Yinbiao, XIE Dongliang, XUE Feng, XU Jianbing
2019, 43(8): 101-109. doi: 10.7500/AEPS20181023001
[Abstract](695) [PDF 2.87 M](285)
43
Adequacy Optimization for a Large-scale Renewable Energy Integrated Power System Part Two Collaborative Optimization of Multi-grade Reserve
WU Jun, XUE Yusheng, SHU Yinbiao, XIE Dongliang, SONG Xiaofang, XU Yan
2019, 43(10): 19-26. doi: 10.7500/AEPS20181023002
[Abstract](246) [PDF 2.25 M](159)
44
Pre-acceleration of Protection for HVDC Transmission Lines
WANG Junsheng, LIU Huanzhang
2019, 43(9): 1-8. doi: 10.7500/AEPS20190102001
[Abstract](469) [PDF 1.70 M](256)
45
Suggestion on Operation Contingency Reserve Standards for Power Grid of China
ZHENG Xiubo, XIA Chun, LIN Yong, BIE Zhaohong, QIN Yun, LU Xun
2018, 42(1): 151-159. doi: 10.7500/AEPS20170214007
[Abstract](2231) [PDF 1.66 M](904)
46
Current Status of High-performance On-line Analysis Computation and Key Technologies for Cooperating Computation
GUO Jian, ZHOU Jingyang, LI Qiang, Yousu CHEN, LUO Yadi, LANG Yansheng
2018, 42(3): 149-159. doi: 10.7500/AEPS20170320007
[Abstract](2006) [PDF 1.61 M](861)
47
Stochastic Planning of Smart Distribution Network Based on Security Distance Methodology Considering Fault Recovery
LIU Jia, CHENG Haozhong, XU Qian, LAN Zhou, MA Zeliang, ZHANG Jianping
2018, 42(5): 64-71. doi: 10.7500/AEPS20170412007
[Abstract](1221) [PDF 1.27 M](649)
48
Test Method for Frequency Characteristics of Northwest Sending-end Power Grid
SUN Xiaoqiang, CHENG Song, LIU Xin, DUAN Naixin, CHU Yunlong, LI Hua
2018, 42(2): 148-153. doi: 10.7500/AEPS20170418006
[Abstract](1255) [PDF 1.50 M](817)
49
Source-Grid-Load Coordination Method for Active Distribution Network Based on Multi-level Electricity Price Response Mechanism
XU Xilin, SONG Yiqun, YAO Liangzhong, SUO Ruihong, YAN Zheng
2018, 42(5): 9-17. doi: 10.7500/AEPS20170430002
[Abstract](2493) [PDF 1.49 M](1092)
50
Assistant Topology with DC Fault Clearing Capability Applied for Two-level Voltage Source Converter
LAN Tongkun, LI Yinhong, DUAN Xianzhong, LUO Qiang, CHEN Zhaohui
2018, 42(7): 50-55. doi: 10.7500/AEPS20170502004
[Abstract](836) [PDF 1.38 M](508)

ISSN 1000-1026

CN 32-1180/TP

Copyright ©2018 Editorial Office of Automation of Electric Power Systems

Addr: No.19 Chengxin Avenue, Nanjing 211106, Jiangsu Province, P. R. China

Tel: 025-81093050 Fax: 025-81093040 E-mail: aeps@alljournals.cn

ICP备案号:苏ICP备09008660号

苏公网安备 32011502010891号